POMOC ZDALNA

Usługa Pomoc zdalna umożliwia świadczenie dla klientów wsparcia technicznego "na odległość", za pośrednictwem sieci Internet. Aby skorzystać z tej usługi należy skontaktować się telefonicznie z Infolinią techniczną (tel. 32 328 82 17 dostępny w dni robocze, w godz. 8:00-16:00), uruchomić dedykowaną aplikację (klawisz Pomoc zdalna dostępny poniżej) i podać obsłudze technicznej identyfikator sesji oraz hasło sesji wyświetlone na ekranie. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, usługa świadczona jest zgodnie z warunkami i procedurami opisanymi poniżej.

Aby skorzystać z usługi Pomoc zdalna, należy zapoznać się z warunkami jej świadczenia i nacisnąć klawisz Pomoc zdalna.
Pomoc zdalna
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POMOC ZDALNA.    POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 1. Podstawa prawna:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych zwanej w dalszej części UODO
 2. Informacje ogólne
  Na życzenie Klienta firma RejNET może świadczyć usługę pomocy zdalnej w zakresie wsparcia technicznego swoich produktów polegającej na zdalnej asyście pracownika RejNET (zwanego dalej Asystentem) przy wykonywaniu czynności przez Klienta. W zależności od produktu, dla którego świadczona jest pomoc zdalna, podmiotem świadczącym usługę pomocy zdalnej oraz Administratorem danych osobowych Klienta jest firma:
  • RejNET Dariusz Kołoczek; 43-210 Kobiór, ul. Kodowa 26, http://www.rejnet.pl lub
  • RejNET Sp. z o.o.; 43-210 Kobiór, ul. Kodowa 26, http://www.rejnet.com.pl
  Pomoc zdalna świadczona jest za pomocą oprogramowania Supremo (https://www.supremocontrol.com) z zastosowaniem szyfrowania wg algorytmu AES o długości klucza minimum 256-bitów.
 3. Przetwarzanie danych osobowych:
  • cel: świadczenie pomocy zdalnej
  • podstawa przetwarzania: dobrowolnie wyrażona zgoda w celu określonym w treści zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO)
  • kategorie przetwarzanych danych:
   • numer IP i adres MAC komputera, identyfikator i hasło sesji, plik Cookie zawierający identyfikator sesji http
   • w trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. O zakresie dostępu oraz sposobie przetwarzania decyduje Klient wydając polecenia Asystentowi i nadzorując jego pracę.
  • odbiorcy danych: brak (dane nie są przekazywane osobom/instytucjom zewnętrznym)
  • przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej
  • okres przechowywania danych: zgoda Klienta: 10 lat, pozostałe dane: czas trwania sesji pomocy zdalnej
  • informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: dobrowolne podanie danych jest warunkiem wykonania usługi
  • Klient będący Administratorem danych osobowych (ADO), przed zleceniem usługi pomocy zdalnej, zobowiązany jest do oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób oraz oceny skutków dla ochrony powierzonych mu danych według określonych przez siebie procedur, zgodnie z wymaganiami RORO i UODO
  • Asystent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej
 4. Sposób realizacji usługi:
  • Klient poprzez uruchomienie programu RejnetVNC (http://rejnet.pl/pomoc, http://rejnet.com.pl/pomoc), nawiązanie połączenia telefonicznego i przekazanie: identyfikatora sesji oraz hasła, upoważnia Asystenta do rozpoczęcia świadczenia usługi pomocy zdalnej oraz przetwarzania danych niezbędnych do realizacji tego świadczenia i poleca rozpoczęcie świadczenia tej usługi.
  • Asystent realizuje operacje wsparcia technicznego pod nadzorem Klienta, który na ekranie swojego komputera ma pełen wgląd w działania Asystenta.
  • W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta:
   • numer IP oraz adres MAC komputera
   • identyfikator, oraz hasło sesji
   W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. Dane te przetwarzane są według następujących zasad:
   • wszystkie operacje wykonywane są zgodnie z poleceniami Klienta wydawanymi telefonicznie,
   • dane przetwarzane są w systemie informatycznym Klienta, z którego Klient nawiązał połączenie z Asystentem,
   • przetwarzanie danych ulega zakończeniu z chwilą zakończenia sesji zdalnego połączenia (zakończenie sesji może być realizowane zarówno przez Klienta, jak i przez Asystenta).
 5. W ramach usługi mogą występować linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od RejNET i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane.

  Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania usługi POMOC ZDALNA można uzyskać poprzez kontakt w dni robocze w godz. 8:00-16:00 z infolinią techniczną: tel. 32 328 82 17.

Copyright (c) RejNET Sp. z o.o. All rights reserved.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.